Follow

Loop je bij een of ander instortend krot (opletten voor naar beneden suizende brokstukken) een andere straat in en dan zie je dit weer. t.co/BtLd2rhUCt

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!