Follow

Een van de langst door mensen bewoonde stukjes aarde, Byblos, Libanon, gesticht 7000 jaar geleden. Egyptenaren, Grieken, Feniciërs, Romeinen, Perzen, Arabieren, Kruisvaarders, Fransen, allemaal hebben ze letterlijk hun steentje bijgedragen.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!