Follow

Op naar het dorp Deir el qamar in het Shoufgebergte vanuit Beiroet. Er is geen openbaar vervoer, dus weer spannend hoe lang het duurt voordat ik een minibusje in de goede richting vind.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!