Follow

Naast de Romeinse tempels in Baalbek een Shiitische moskee en de Melkitische Grieks Katholieke kerk gewijd aan Sint Barbara, die in Baalbek zou zijn geboren. Baalbek is overwegend Shiitisch en een bolwerk van Hezbollah. Voor de tempelingang staan verkopers met Hezbollah t-shirts.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!