Follow

Een kilometer van de tempels in Baalbek ligt de grootste monoliet ter wereld, meer dan 1000 ton. Het was als bouwmateriaal voor de Jupitertempel bedoeld en werd pas in de jaren '90 ontdekt door iemand die ging graven in de afvalstortplaats waarvoor deze locatie werd gebruikt.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!