Follow

Museum night, aub.edu.lb/museum_archeo/Pages bezocht. Om 10 uur sloot het museum, toch nog anderhalf uur kunnen rondkijken. Weer een collectie van duizenden jaren oude voorwerpen, alsof het niks is.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!