Follow

Vandaag met de telepherique van Jounieh naar Harissa geweest, 530 meter omhoog in enkele minuten. Prachtig uitzicht over de kust ten noorden van Beiroet. Bovenop de berg staat een groot beeld van "Notre dame de Liban", naast een modernistische kerk
youtu.be/BK_ziozNyFI

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!