Follow

Teruggefiets naar Castricum en daar trein terug naar huis. Toch nog 90 km met flinke tegenwind over heuvelige paadjes door de duinen. Was ook niet echt in goede conditie, voor de allereerste keer kramp in mijn benen gehad tijdens fietsenšŸ˜±

Ā· Ā· Tusky Ā· 0 Ā· 0 Ā· 1
Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!