Follow

"En die crisis ís ook helemaal geen zaak van ‘nationale identiteit’ en dat soort flauwekul, zegt Judah, maar een kwestie van een ‘goed functionerende lokale overheid’. Die controleert of mensen minimumloon krijgen. En huizen niet volgepropt zijn."
decorrespondent.nl/9402/is-rot

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!