Follow

gpx-bestandjes aan het maken voor mijn fietstocht naar Hongarije/Servië/Roemenië. Mijn garmin is heel fijn, maar kan geen lange routes aan, dus gpx van europafietsers.nl/fietsroutes/ … werkt niet. Heb ook de bijbehorende routeboekjes gekocht, maar in de praktijk vind ik mijn Garmin Edge 810 handiger voor het navigeren.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!