Follow

M'n Garmin raakt weer eens helemaal van slag, er is overlap tussen de afzonderlijke OpenCycleMap-bestanden van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Nu die van Duitsland maar uitgebreid met losse tegels. garmin.openstreetmap.nl

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!