Follow

Bij een fietsvakantie zijn ogenschijnlijk pietluttige zaken onmisbaar. Ben m'n spin (elastiek met metalen haken) kwijt. Essentieel om tent aan bagagedrager te bevestigen. Nieuwe besteld, wordt als alles goed gaat op tijd voor mijn vertrek thuisbezorgd.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!