Follow

Fietsroute is klaar: drive.google.com/open?id=1lBYx
De Limesroute europafietsers.nl/fietsroutes/ via Boedapest tot Jászszentlászló -> Subotica (Servië) -> eindpunt Szeged en nog via Timisoara (Roemenië) als de tijd het toelaat.

Het gebied tussen het drielandenpunt H-RS-RO en Timosoara bestaat uit eindeloze platte graanvelden, niet bijster interessant om urenlang doorheen te fietsen, maar Timisoara is echt wel een bezoek waard.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!