Follow

Stuk meer racefietsers dan normaal op mijn woon-werk-route. Kan niet goed begrijpen waarom deze mensen juist tijdens een smogalarm zich op een fiets gaan inspannen. 🤔
ad.nl/binnenland/sinds-2015-we

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!