Follow

Flinke seismische hiaat in de buurt van Istanboel, stuk van een breuklijn waar zich al jaren energie heeft opgebouwd.
Langs deze breuklijn hebben zich afgelopen jaren grote aardbevingen voorgedaan, telkens meer in de richting van Istanboel.
nos.nl/artikel/2303466-istanbu

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!