Follow

Zojuist geïnvesteerd in Plan B van
blijft.
Aan het snel oplopende bedrag te zien ben ik niet de enige 😋
crowdaboutnow.nl/campagnes/pla

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!