Follow

Gisteren leek de toename van het aantal gevallen af te nemen, nu toch weer een versnelling van de toename. Nog steeds een holle curve in plaats van een bolle curve. Niet goed.
gisanddata.maps.arcgis.com/app

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!