Follow

Ook geen Chinese les nu, ter vervanging dit liedje leren zingen. Goed voor lees- en uitspraakvermogen. Veel verschillende makkelijke woorden, je moet het in een redelijk snel tempo tegelijk kunnen lezen en uitspreken.
youtube.com/watch?v=mRKTOZmX2c

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!