Follow

Weekje Turijn, Perugia en Bologna per trein aan het plannen.

Rotterdam-Turijn via Parijs per Thalys en Frecciarossa/ItaloTren. Bologna-Utrecht via Milaan en Zürich per Frecciarossa/ItaloTren, EuroCity en Nightjet.

Turijn en Bologna ben ik nooit geweest, Perugia een paar uur half jaren '90.

Sign in to participate in the conversation
Eric's mastodon instance

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!